UBEZPIECZENIE NNW

W związku ze zbliżającym się nowym  rokiem szkolnym 2022/23 przypominamy obecną sytuację prawną dotyczącą zbiorowego ubezpieczenia dzieci:

Zgodnie z ustawa o finansach publicznych jednostka budżetowa w ramach sektora finansów publicznych pokrywająca swoje wydatki z budżetu nie posiada swojej osobowości prawnej            (np.  przedszkole i reprezentujący je dyrektor) w związku z tym nie może być w tym przypadku stroną umowy ubezpieczenia.Tym bardziej stroną umowy nie może być Rada Rodziców która również nie posiada osobowości prawnej i nie może zaciągać żadnych prawnych zobowiązań. Stroną taką mogłaby być osoba fizyczna , np. jeden z rodziców, który zdecydowałby się reprezentować wszystkich pozostałych rodziców i opiekunów prawnych. Aktualny stan prawny nakłada na taka osobę następujące obowiązki:

  • Uzyskanie pisemnej zgody ubezpieczonego do zawarcia umowy w jego imieniu
  • Uzyskanie zgody na sfinansowanie składki
  • Doręczenie ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy
  • Ochronę danych osobowych osób przystępujących do ubezpieczenia

Wobec powyższego w obecnym stanie prawnym nie jst możliwe kontynuowanie dotychczas praktykowanych rozwiązań. Zawieranie umów NNW ma charakter dobrowolny i nie podlega systemowi ubezpieczeń obowiązkowych.