zajęcia w przedszkolu

Język angielski– wszystkie grupy

bezpłatne zajęcia języka obcego nowożytnego w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Dzieci uczą się języka obcego – poprzez piosenki, rymowanki i zabawę.

Religia – na pisemny wniosek rodziców w grupie mogą być zorganizowane zajęcia religii .Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub po realizacji podstawy programowej, w zależności od możliwości organizacyjnych.                                                                                                              ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
termin składania wniosków do 30 czerwca -organizacja zajęć od 1 września (zatrudnienie nauczyciela religii, zapewnienie godzin w arkuszu organizacyjnym.)