Nasze działania

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

Priorytet na rok szkolny 2023/24

 

Priorytet na rok szkolny 2022/23

PRIORYTET SZCZEGÓŁOWY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH, UPOWSZECHNIENIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI, GROMADZENIE WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ, SPOSTRZEŻEŃ DZIECI POPRZEZ KONTAKT Z KSIĄŻKĄ ORAZ LITERATURĄ DZIECIĘCĄ.  REALIZACJA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2021-2025.

 

Dekoracje: Dzieci z książką do sali przedszkola, szkoły, na gazetkę

Priorytety na rok szkolny 2020/21

Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość w procesach edukacyjnych i komunikacji z rodzicami. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Priorytety na rok szkolny 2019/20

PRIORYTETY SZCZEGÓŁOWY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PIORYTET I:

ZABAWA JAKO FORMA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ. WYKORZYSTANIE SZEROKO ROZUMIANEJ ZABAWY DO POBUDZENIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECKA.

PIORYTET II:

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU W PRAKTYCE-EDUKACJA TWÓRCZA W PRZEDSZKOLU.

Priorytet na rok szkolny 2018/19

Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem i kształtowanie zainteresowań lub hobby dzieci pt. „Pasje, które łączą”

Priorytet na rok szkolny 2017/18

Kształtowanie postawy społeczno-moralnej dziecka, tworzenie warunków do kreowania jego aktywności społecznej poczucia tożsamości oraz rozwoju pozytywnego nastawienia do otaczającego świata we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Priorytet na rok szkolny 2016/17

Rozwijanie zdolności umysłowych dzieci poprzez kształcenie w zakresie pojęć matematycznych oraz gromadzenie wiedzy, doświadczeń, spostrzeżeń dzieci poprzez kontakt z techniką i osiągnięciami nauki .

Rok szkolny 2015/16

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH I CZYTELNICZYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ STOSOWANIE AKTYWNYCH I EFEKTYWNYCH METOD PRACY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Rok szkolny 2014/2015

PRIORYTET I
Samodzielność dziecka przedszkolnego w aspekcie praktycznym, umysłowym i społecznym.
PRIORYTET II
Edukacja regionalna i narodowa w przedszkolu, tradycje ludowe

Rok szkolny 2013/2014

PRIORYTET I – Współpraca ze środowiskiem lokalnym
PRIORYTET II – Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, czyli dobre maniery przedszkolaka

Rok szkolny 2012/2013

PRIORYTET I – Rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym
PRIORYTET II – Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu środowiska przedszkolnego

Rok szkolny 2011/2012

PRIORYTET I – Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody, budzenie świadomości ekologicznej poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

Rok szkolny 2010/2011

PRIORYTET I – Wdrażanie dzieci do zdrowego i bezpiecznego życia w rodzinie, przedszkolu i środowisku