Nasze działania

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

Priorytet na rok szkolny 2016/17

Rozwijanie zdolności umysłowych dzieci poprzez kształcenie w zakresie pojęć matematycznych oraz gromadzenie wiedzy, doświadczeń, spostrzeżeń dzieci poprzez kontakt z techniką i osiągnięciami nauki .

Rok szkolny 2015/16

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH I CZYTELNICZYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ STOSOWANIE AKTYWNYCH I EFEKTYWNYCH METOD PRACY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Rok szkolny 2014/2015

PRIORYTET I
Samodzielność dziecka przedszkolnego w aspekcie praktycznym, umysłowym i społecznym.
PRIORYTET II
Edukacja regionalna i narodowa w przedszkolu, tradycje ludowe

Rok szkolny 2013/2014

PRIORYTET I – Współpraca ze środowiskiem lokalnym
PRIORYTET II – Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, czyli dobre maniery przedszkolaka

Rok szkolny 2012/2013

PRIORYTET I – Rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym
PRIORYTET II – Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu środowiska przedszkolnego

Rok szkolny 2011/2012

PRIORYTET I – Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody, budzenie świadomości ekologicznej poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

Rok szkolny 2010/2011

PRIORYTET I – Wdrażanie dzieci do zdrowego i bezpiecznego życia w rodzinie, przedszkolu i środowisku